vizginti

vizginti
vìzginti (-yti Pns, ZtŽ), -ina, -ino , Slnt, Kv, Škn, Jnš, vizgìnti, -ìna, -ìno Rtr, vyzginti Rtr 1. tr., intr. N, G12, S.Dauk, Jzm, Šlč, , NdŽ, mataruoti, švytuoti, kraipyti į šalis: Šuoj uodegą vìzgina Pns. Šuo vìzgina uodegai (instr. sing.) ZtŽ. Savą šuo tuojaus pažįsta – neloja, tik uodega vìzgina Gs. Šunys ir katės su uodega vizgina Prk. Šuo dėkingai vizgino uodegą ir laižė Anskiui rankas I.Simon. Šunelis į tavi veizės, vìzgins uodegą Yl. Aš eisiu pro šalį, ans (šuo) mizerija vìzgys uodegelę Sd. Musėt pažįstamas žmogus įėjo ant kiemo, bo šuva uodega vìzgina Skrb. Teip Kudlius taũ myli: ir šoka, ir tarnauna, ir uodegą vìzgina Ant. Šuo atšoko, apsilaižė ir susigėdęs pradėjo vizginti uodegą J.Mik. Lunginas su uodega vizgydamas kai šuva Sln. Lapė iš džiaugsmo stojusis, pradėjo šokinėti, uodegą vìzgina PP62. Bet jie (šunes) nepuolė raitelio, tik lingavo galvas ir vizgino uodegas J.Balč. Liūtė, vizgindama į šalis uodegą, kviečia liūtukus žaisti . Pritūpė vilkas prie žmogaus, akys mirga ir uodega vizgina K.Bor. Penketas ančių, snapais įkibusios į dugną, vizgino bukomis uodegomis . ^ Kai šuo kanda, uodegos nevìzgina Ds. Kai giri, ir šuva uodegą vìzgina Trgn. Raudona pelytė su uodega vizgina (liežuvis) Jon. Dėl ko šuo uodegą vìzgina? – Dėl to, kad ans stipresnis už uodegą J, Gs, Skr. | refl. tr., intr.: Vilkas palindo po žabų krūva, tik jo uodegos galelis vizginos LTR(Grz). Tujaus uodegas vizgindamys [šunes] pradėjo už kits kito gerinties M.Valanč. 2. tr. NdŽ, Gs judinti, krutinti: Kareivis žiūri, vizgindamas vieną koją J.Ap. 3. tr. NdŽ drebinti, virpinti. 4. refl. meilintis: Šuo, radęs užjautą, ėmė vizginties aplink LzP. I laižais, vìzginys kaip šunelis Krš.
◊ úodegą vìzginti
1. pataikauti: Gera taisos, úodegą vìzgina, tyko gauti Rdn. Prie seno pirminyko lindo lindo, dabar jau prie naujojo vìzgina úodegą Krs. Úodegas visi vìzgina, – pirmininkas vis geriau paskira Krš. Žemguliai iki šiol niekam nevizgino uodegos, nevizgins jos ir toliau J.Mik.
2. Trgn džiaugtis: Be reikalo vìzgini úodegą Blnk.
3. vaizduoti jaunesnį negu iš tikro yra: Jau grabu atsiduoda, o uodegą da vizgina LTR(Grk).
4. išsisukinėti, slėpti tiesą: Tu man nevizgink uodegos! Pasakyk, kas tau atsitiko važiuojant K.Saj.
\ vizginti; įsivizginti; nuvizginti; pavizginti; suvizginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vizginti — vi̇̀zginti vksm. Vi̇̀zgindamas úodegą, šuõ ródo draugiškùmą, o katė̃ dažniáusiai – susiérzinimą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuvizginti — nuvìzginti tr. kiek vizginti. ◊ uodegą nuvìzginti nudvėsti (ppr. apie šunį): Kai dėsu, ir nuvìzgins uodegą KlvrŽ. vizginti; įsivizginti; nuvizginti; pavizginti; suvizginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavizginti — pavìzginti 1. intr., tr. DŽ1, Šd kiek vizginti, mataruoti: I šuo nora vaišinamas, vis uodegą pavìzgina Krš. Šuo uodegą pavìzgino J. Neturėjo uodegos, kuo pavìzginti NdŽ. Šuva pavizgino uodegą, pavaikščiojo aplink šeimininką ir tartum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • birzgenti — birzgenti, ẽna, ẽno 1. intr. tyliai, negarsiai birgzti: Tuomet ir bitelė išskėtė savo sparnelius, tyliai birzgendama atsisveikino su sidabriniu ežeru ir nulėkė Mš. 2. tr. barbenti, belsti: Vėjas pernakt birzgeno langą ir nedavė miego Ds. 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draubinti — draũbinti, ina, ino tr. J, [K] vizginti, limenti: Šuo draubina uodegą R311 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvizgenti — intr. 1. Š, Rtr, KŽ kurį laiką vizginti, judinti. 2. išvykti (ppr. nerimtais reikalais): Išvizgẽno į Kražius Krkl. vizgenti; atvizgenti; išvizgenti; nuvizgenti; pavizgenti; pravizgenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lebenti — lebenti, ẽna, ẽno tr., intr. vizginti: Šuva uodega lebẽna Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • limenti — 1 limenti, ẽna, ẽno 1. intr. meilintis, gerintis, stengtis įsiteikti: Šuva limeno, kai pamatė, kad aš turiu duonos Srj. Mergos lyg ir daugiau pradėjo trintis, limenti apie jį rš. Limena kap šuo apie kojas LTR(Mrs). | refl.: O tas šuo uodega… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liunginti — liùnginti ( yti), ina, ino, liuñginti 1. tr. liumpinti, siūbuoti: Liungina velėną ar su lazda varpo vėžių urvus, kurie, iš ten bėgdami, patenka kėblonan rš. 2. intr. [K] uodega mataruoti, vizginti, lunginti. 3. refl. gerintis: Šuo, pažinęs mane …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lunginti — lùnginti, ina, ino FrII41, K.Būg, luñginti [K] 1. tr., intr. mosuoti, vizginti (uodegą): Šuva uodegą lùngina Jnš. Lungina uodega BBTob11,9. 2. intr. meilintis, gerintis, glaustytis, pataikauti: Šuo lungindams, meilaudamas eiti B. | refl.: Šuva …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”